Privacy & Cookies

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Een verordening die voortvloeit uit de Privacywet die in 2001 is aangescherpt. Een privacyverklaring is een onderdeel van de vereisten in de AVG. Deze Privacyverklaring wordt gebruikt door GPI Group B.V., BMN B.V., GPI Tanks B.V., GPI Process equipement B.V., GPI Poland Spzoo hierna genoemd GPI.

Onderstaande privacyverklaring is duidelijk gepubliceerd op alle websites van GPI. De websites die hieronder vallen zijn (op moment van schrijven) zijn:

  1. gpi-tanks.com
  2. gpi-degouwe.com
  3. gpi-poland.pl
  4. bmn-bv.nl

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers, andere opdrachtnemers en sollicitanten

Wij gebruiken persoonsgegevens welke ons direct zijn verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.  Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Bent u een uitzendkracht, dan zullen wij de gegevens die wij verkrijgen van het uitzendbureau gebruiken voor de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen en voor de uitvoering van de uitzendovereenkomst. Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens/ bedrijfsgegevens doorgeven aan andere partijen. Deze andere partijen kunnen overheidsorganen zijn om te kunnen voldoen aan de wet, maar ook partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren of partijen aan wie wij verplicht zijn gegevens te verstrekken in verband met de overeenkomst. Het gaat om de volgende partijen:

  • de Belastingdienst;
  • de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • opdrachtgevers in het kader van Keten aansprakelijkheid

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij voor bepaalde diensten mogelijk gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden doorverkocht, doorgestuurd of voor andere commerciële doeleinde gebruikt.

Direct marketing

Als u regelmatig bij ons bestelt of offertes aanvragen, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan de man brengen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing. Bent u een nieuw contactpersoon of eenmalig klant bij ons, dan zullen wij u alleen reclameberichten toesturen als u ons daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven.

Sollicitanten

De gegevens en documenten die door de sollicitant worden verstrekt, bijvoorbeeld via de website, worden onder meer verwerkt om te bepalen of de sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen GPI. Teneinde een goede selectie te maken van sollicitanten op de juiste vacatures, kan het werving- en selectieproces bij GPI bestaan uit het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties, het eventueel contact opnemen met sollicitanten voor een nadere kennismaking, voor zover van toepassing, het contact opnemen met opgegeven referenten/opleidingsinstituten.

Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt voor het doorgeven van informatie aan de betreffende sollicitant over andere vacatures of functies waarvoor de sollicitant in aanmerking zou kunnen komen. Verder kunnen de gegevens worden gebruikt om algemene informatie te versturen aan de sollicitant, bijvoorbeeld over de GPI organisatie.

De persoonsgegevens van de sollicitant worden in eerste instantie verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met de sollicitant, referenten en/of opleidingsinstituten, dan wel nadere schriftelijke informatieverschaffing. Ook kunnen gegevens uit openbare bronnen worden geraadpleegd.

GPI verwerkt enkel persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals die door de sollicitant zijn verstrekt, waaronder curriculum vitae (CV), NAW-gegevens, andere contactgegevens, het geslacht, de geboortedatum van de sollicitant en een eventueel toegevoegde foto. Verder kunnen relevant zijn de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Indien dit voor de functie nodig is, kunnen sollicitanten worden onderworpen aan een psychologische keuring, dan wel aan een assessment. In dat geval worden aan de degenen die met de uitvoering daarvan belast zijn, die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op de keuring of het assessment.

GPI bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en tot uiterlijk vier weken na het afronden van de werving- en selectieprocedure. Wanneer de sollicitant hiervoor toestemming heeft gegeven, worden de gegevens na 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedures verwijderd. Heeft de sollicitant de baan gekregen en komt de sollicitant in dienst bij GPI, dan worden de gegevens onderdeel van het personeelsdossier en verwerkt voor het opstellen en uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Cookies

De website van GPI maakt gebruik van cookies. De cookies zorgen voor een goede werking van de website of geven informatie, zodat Google Analytics kan laten zien op welke pagina bezoekers op de website van GPI binnenkomen, hoe ze navigeren en via welke pagina ze de site verlaten. Op deze manier kan GPI de kwaliteit van onze websites verbeteren.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot de Controller van GPI, wie kantoor heeft op ons hoofdkantoor, Handelsweg 14, 3411 NZ, Lopik, Nederland, +31 (0)348 559 800, info@gpi-tanks.com. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.

 

Publicatiedatum: 1 augustus 2018